[ Kapatmak İçin TIKLAYIN!. ]

Ne Mutlu Türküm Diyene.,Mustafa Kemal ATATÜRK
WEB SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ.. .. TÜRK SİVİL İNİSİYATİF WEB ANA SEYFAMIZDA DUYURU VE ÇALIŞMALARIMIZLA İLGİLİ BİLGİLERİ BULABİLİRSİNİZ..
Web Sitemize Hoşgeldiniz...
  TUSİP
  Ayın Yıldızı
  Mustafa Kemal ATATÜRK
  
  Tüzük
  Yeni Sayfa 1

                                                                   

   

                Türkiye Sivil İnsiyatif  Platformu Tüzüğü


  1. BÖLÜM: AMAÇ - KAPSAM - DAYANAK - DEYİMLER - KURULUŞ

   

  PLATFORMUN ADI: TÜRKİYE SİVİL İNSİYATİF PALTFORMU:
  Türkiye Sivil İnsiyatif Platformunun amaçlarına uygun faaliyet gösteren gönüllülük esasına dayalı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir platformdur. Platformun kısa adı (TÜSİP) olarak anılmıştır.

  MERKEZİ: Türkiye Sivil İnsiyatif Platformun kuruluş merkezi Ankara'dır. Platformun yürütme kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler, ve şubeler açılabilir.

   

  ÇALIŞMA ALANLARI VE SÜRESİ:Türkiye Sivil İnsiyatif Platformunun faaliyetleri platforma üye olan kuruluşların ( Dernek, Vakıf, Sendika, Oda, Borsa, Federasyon ve Konfederasyon ) tüzük , yönetmelik ve senetlerindeki hükümler çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarının yetki alanlarıyla sınırlı olup çalışma süresi sınırsızdır.

  AMACI:
  a –Türk toplumunun, Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Sınai alanlarda kalkınmasına, gelişmesine hizmet edecek faaliyetlerde bulunmak.Türk toplumunun yasal ekonomik sosyal siyasal kültürel tüm hak ve menfaatlerinin aranması korunması ve savunulması.
  b- Ülkemize ekonomik girdi sağlayacak açılımlarla tanıtılması ve geleceğine yönelik bir vizyon geliştirmesi.
  c- Ülkemizin temel değerlerinin ortaya konması , bu sürece yönelik kararların alınması ve bu kararlara toplumun tüm kesimlerinin açık olması.
  d-Ülkemizde katılımı teşvik edici politikaların ve mekanizmaların geliştirilmesi. Doğru, radikal değişimler için ortak noktalarda bulunma ve uzlaşma sağlaması.
  e-Yerel ortaklar arasında sorumlulukların dengeli bir şekilde paylaşılması. Öncelikle sorun alanlarının ve bunların nedenlerinin belirlenmesi ülkenin gelişmesine yönelik ortak bir vizyon üzerine mutabık kalınması. Ülkenin top yekün kalkınması alanında her türlü faaliyette bulunmak.Yurt dışındaki Türk diasporası vakıf dernek federasyon konfederasyonlarıyla Türk Cumhuriyetleri sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak ortak faaliyetlerde bulunmak bu kuruluşları üye yapmak yurt dışında temsilcilikler ve şubeler açmak yasal izinler alınması kaydıyla yapılacaktır.
   

  KAPSAM:Ülkemizdeki kültür ve doğal varlıkların bozulmadan yok edilmeden gelecek nesillere ulaştırma anlamındaki amaca uygun tüm konuları ve aynı amacı Turkiye Sivil İnsiyatif  Platformunun amacına uygun sivil toplum kuruluşları ve ilkelerini kapsar.

  DAYANAK:Türkiye Sivil İnsiyatif Platformunun Tüzüğü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 63. maddesi ile tanınan ilke doğrultusunda kurum ve kuruluşların alacağı kararlar, gönüllülük ilkesi baz alınarak hazırlanmıştır.                    

   

  PLATFORMDA YER ALAN KURUM VE KURULUŞLAR:

  ·    TÜRK AYDINLARI VAKFI,

  ·    GAZİ EĞİTİM MEZUNLARI EĞİTİM KÜLTÜR VE SPOR VAKFI,

  ·    TÜRK BOYLARI KONFEDERASYONU,

  ·    TÜRKMEN DOSTLUK HAREKETİ DERNEĞİ.

  Yukarıda adı geçen Dernekler, Vakıflar sendikalar,odalar borsalar federasyon konfederasyon esnaf sanatkarları ile Kurum ve Kuruluşların ve Türkiye Sivil Toplum Platformu amacına uygun olmak kaydı ile halen faaliyet gösteren temsilcilik ve şube halinde olan sivil toplum kuruluşları yönetim kurulu kararları ile katılabilirler.

  TÜRKİYE SİVİL TOPLUM PLATFORMU KURULUŞU:
  Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu dünya gündeminde yazılı anlamda Rio konferansı ile başlayan sivilleşme, yaşanabilirlik, yapabilir kılmak ve koruma ilkelerinin ışığında toplum bireylerinin müdahale ve sahiplenme fikrinin güçlendirilmesi kentsel hakların geliştirilmesi için hoş görü, saygı ve anlayış noktalarında Türkiye Sivil İnsiyatif Platformunun amacında ve kapsamında birleştirilmesi, yapılan resmi yada gayri resmi bu yöndeki çalışmaların sürekli denetiminin sağlanması ve sorunlarına sahip çıkılmasını özendiren demokratik, bağımsız gönüllü bir kuruluştur.
                           

   PLATFORMUN FAALİYETLERİ:
  * Ülkeye, ekonomik kalkınma kavramını yerleştirmek ve platform bünyesinde kalkınma stratejisini değişik toplumsal temsilcilerinin getireceği farklı yaklaşımlarla oluşturmak.
  * Yerel yönetimleri en geniş biçimde halkın denetimine açmak, öneri ve eleştiri mekanizmalarını yaygınlaştırarak, denetim olgusunun işlerliğini sağlamak. Ülke sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespiti ile bunların çözüm yollarının belirlenmesi konusunda fikir üretmek. Bunu ülke halkının dikkatine sunmak ve katılımlını sağlamak.
  * Ülkenin ekonomik, sinai. sanatsal, kültürel, eğitim, sağlık ve tarımsal gelişme hedeflerini belirlemek. 
  Belirlenen hedeflere uygun stratejiler planlamak. Araştırma raporları hazırlamak, projeler yapmak.
  * Halkın ülke ve yerel yönetimler karşısında sadece sorunlardan yakınan konumdan çıkartıp, sorunların tespiti ve çözüm üretimi süresince etkin hale getirmek.
  * Demokrasinin tabanda gelişeceği düşüncesiyle sivil toplum kuruluşlarının kuruluş ve gelişmelerine katkıda bulunmak. Ülkenin sorunlarıyla ilgili ilmi araştırmalar yapmak raporlar
  hazırlamak, panel, sempozyum ve açık oturumlar yapmak.
  * Ülkeye yatırımların yapılması için iş adamlarına vs iş adamları kuruluşlarına yönelik çalışmaların yapılması ortaklıkların kurulması fizibilitelerin hazırlanmasının bilgilendirilmesi yatırımla ilgili yasalarda gerekli iyileştirilmelerin yapılması için teşebbüslerde bulunmak.
                                                                   

   2. BÖLÜM:


   MADDE - 1:TÜRKİYE SİVİL TOPLUM PLATFORMU PLANLAMA:

  Mevcut plan ve programların, sürdürülebilir gelişme hedefleri ve Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu ilkelerinin ışığında gözden geçirilmesi. Uzun dönemli hedeflere dayalı olarak, kısa dönemli eylem planları hazırlanması ve sorumlulukların ortaklar arasında bölüşümü.
  Türkiye Sivil İnsiyatif  Platformu faaliyetleri ile yatay olarak kesişecek şekilde katılımcı bir sürecin başlatılması,sürdürülmesi, bu amaçla çeşitli grupları, formlar, ortak çalışma toplantıları, ve diğer katılımcı mekanizmaları içeren; bu bağlamda bir planlama dahilinde çalışmalarını sürdürülmesi Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu planlama sürecini oluşturacaktır.

   

  MADDE- 2:ORGANLAR:

  Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu tüzüğü içerisinde isimlendirilmiş olan kurullar;

  1-Onur Kurulu,
  2-Genel Kurul,
  3-Danışma Kurulu,
  4-Yürütme Kurulu.              

                  

  MADDE - 3: ORGANLARIN OLUŞUMU:
  Onur Kurulu:Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu; Platform Yürütme Kurulunca çağrı yapılarak yapılacak olan seçimlerde Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu Yürütme Kurulunca belirlenmiş en az yedi (7) en fazla yirmi bir (21) kişiden oluşan Onur Kurulu üyeliği listesini açık oylama ile Genel Kurulun onayına sunar. Onur Kurul üyeleri pozisyonları itibarı ile Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu seçimlerinde aday olamazlar.

  Genel Kurul:Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu'nun en yetkili organıdır. Kurul platforma üye kuruluşların temsilcilerinden oluşur.Görevi platformun yürütme kurulunu ve tüzükte belirtilen diğer organları seçmek Türkiye Sivil İnsiyatif  Platformu Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, tüzük değişikliği yapabilmek ve her türlü gerekli kararları alabilmektir. Genel Kurulun ilk toplantısı Mayıs ayında olmak üzere iki yılda bir kere olağan olarak toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu Yürütme Kurulunun çağrısıyla toplanır. Genel Kurul kararlarını toplantıya katılan ve oy kullanan üyelerin salt çoğunluğuyla alır.


  Genel Kurul Aşağıdaki Kişi Yada Kurum ve Kuruluşlardan Oluşur:
  Türkiye Sivil İnsiyatif Platformuna üye olan Dernek, Vakıf, Sendika, Oda, Borsa, Federasyon ve Konfederasyon sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

  Danışma Kurulu:Danışma Kurulu konusunda uzman kurum-kuruluş veya şahısların temsil ettikleri unvanları itibariyle belirlenir ve bu unvanı taşıdıkları sürece görevleri devam eder. Danışma Kurulu üyeleri seçime tabi değildir. Unvan değişikliği halinde yeni göreve gelen doğal olarak danışma kurulu üyeliğine de hak kazanır. 

  Danışma Kurulu üyeleri danışma kurulu haricinde Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu birimlerinin hiçbir biriminde görev alamazlar. Seçimle gelmedikleri için oy kullanamazlar. Danışma Kurulu Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu merkezinde belirlenir ve ilk genel kurulda platformun onayına sunulur.

   

  Danışma Kurulu Görev Ve Yetkileri Şunlardır;
  * Platformun amaçlarının gerçekleştirilmesi için öneriler geliştirir ve bu önerileri Yürütme Kuruluna sunar.
  * Platformun çalışanlarını değerlendirmek ve sonuçlarını Yürütme Kuruluna sunmak.
  * Yürütme Kurulunca belirlenen hedefler ışığında projeler üretmek var olan projelerin içinde çalışmak ve kendi içinde sürekli ve süresiz komiteler oluşturmak.

          TÜRKİYE SİVİL İNSİYATİF PLATFORMU YÜRÜTME KURULU:
  Yürütme Kurulu:Yürütme kurulu beş (5) kişiden oluşur. Yürütme kurulu Platformun yönetim ve temsil organıdır. Genel kurul tarafından seçilir ve kendi aralarında görev dağılımı yapar. Yürütme Kurulu Kanunlar, Tüzük ve Yönetmelikler ile platform hükümleri gereğince kendisine verilmiş yetki ve görevlerle birlikte aşağıdaki görevleri yürütür.
  * Platformun amacına uygun her türlü organizasyonları gerçekleştirmek.
  * Platform ülkeye ait kültürel, doğal, ekonomik ve sanayi projelerin hayata geçirilmesi ve bu yolda yapılabilecek tüm çalışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
  * Genel Kurulda benimsenen fikirleri karşıt görüşleriyle birlikte Kurulda tartışmak ve hayata geçirmek.
  * İnsanlarımızın dünya standartlarında bir yaşam sürmesine yönelik bütün çalışmaları Ulusal ve Uluslararası platformlarda dile getirmek ve takip etmek.
  * Genel Kurulda yapılan öneriler doğrultusunda gündemi belirlemek.
  * Gündem ile ilgili bildiri sunacak kurulları belirlemek. Genel Kurulu oluşturacak yeni üyeleri ismen belirleyerek güncelleştirmek.
  * Platforma yeni üye katılımları güncelleştirir ve Genel Kurulun onayına sunar. 
  * Platformun Yürütme Kurulu kendi aralarından bir genel sekreter seçer.

   

  TÜRKİYE SİVİL İNSİYATİF PLATFORMU YÜRÜTME KURULU ORGANLARI İŞLEYİŞ

  Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu Başkanı:
  * Türkiye Sivil İnsiyatif Platfomu Genel Kuruluna ve Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
  * Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu Genel Kurulunu yönetir.
  * Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu Yürütme kurulunca belirlenen gündeme ve/veya olağanüstü toplantı kararını Platform üyelerine duyurulmasını sağlar.
  * Türkiye Sivil İnsiyatif Platfomunu Ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eder.

   

  Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu Başkan Yardımcısı:
  * Başkanın bulunmadığı hallerde toplantılara başkanlık eder.

   

  Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu Genel Sekreteri:
  *Platform organları tarafından alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip ederve Yürütme     kurulunu bilgilendirir.
  *Platformun organlarına ait toplantı tutanaklarının hazırlanmasından ve arşivlenmesinden sorumludur.
  *Platformu Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan gündemi on beş (15) gün önceden Platform üyelerine gönderir.
  *Genel Sekreterin yukarıda belirtilen görevleri kurulacak bir sekreterya merkezindeki personeller tarafından yürütülür.

                        

   TÜRKİYE SİVİL İNSİYATİF PLATFORMU BÜTÇESİ:
  Türkiye Sivil İnsiyatif Platfomu, gönüllü bir kuruluştur. Platform içindeki organlardan biri olan ve bilim adamları yada uzmanların oluşturduğu danışma kurullarının hazırlayacağı projeler ve diğer giderler Türkiye Sivil İnsiyatif Platformuna üye olan kuruluşların sağlayacağı kaynaklarla karşılanır.Platform amaçlarını gerçekleştirmek için bağış ve yardım kabul edebilir.
  Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu, platformu oluşturan ortaklara ücretsiz proje desteği verecek ve sponsor kuruluşlar ile merkezi idarelerin projelerle ilgili birimlerini harekete geçirecektir. Sekreteryası ve platform sekreteryası'nın masrafları platform tarafından karşılanır.

   

   3. BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:


  Madde 1:Organlar teşkil edilinceye ve ilk Genel Kurul toplantısı yapılıncaya kadar Türkiye Sivil İnsiyatif Platformunun yürütme kurulu başkanlığı Türk Aydınları Vakfı temsilcisi İsrafil ÇELİK tarafından yürütülür. 

  Madde 2:Genel Kurulda Başkanlık Divanınca belirlenen günden uygulanır. Ancak, gündem maddelerine geçmeden önce en az 4/1 (dörtte bir) üyenin önerisi ve Genel Kurulun kabulü halinde gündeme madde eklenebilir.

  Madde 3:Halkın bilgi edinmek hakkını sağlamak üzere ve ülkelerden gelen bilgi talebi için Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu kararları halka açılır. Bir kurumdan bilgi edinebilmek için Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu bünyesinde komisyon kurulabilir. Bilgilenme hususunda ilgili kuruma yazılı teklif yapılır.

  Madde 4:Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu kararları, ilk toplantılarında gündeme alınarak görüşülmesi önerilir. Bir sonraki Türkiye Sivil İnsiyatif  Platformu Yürütme Kurulu toplantısında üyelere gelişmeler hakkında bilgi verilmesi esastır.

  Madde 5: Türkiye Sivil İnsiyatif Platfornu kararları yapıldığı yerdeki basına ve halka açık olarak gerçekleştirilir. Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu Yürütme Kurul kararları Genel Sekreterlik aracılığıyla kuruluşlarla toplum kuruluşlarına duyurulur. Sekreterya Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu Koordinatörlüğünce yürütülür.

  Madde 6:Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu Bünyesinde Yer Almak İçin;Sivil İnisiyatif Grupları Yönetim Kurulu kararı ile katılırlar. ( Şube ve Temsilcilikler en üst seviyedeki yetkili kurulları onayı ile )

   4. BÖLÜM: YÜRÜRLÜK;
  Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu incelemeleri ve çeşitli zamanlarda yapılan toplantılarda ortaya çıkan görüşler ile hazırlanan bu tüzük Türkiye Sivil İnsiyatif Platformunun yönetim Kutuluna sunulur ve onaydan sonra kesinleşir.

  5. BÖLÜM:YÜRÜTME;

  Bu tüzük hükümlerini Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu Genel Kurulu adına Yürütme Kurulu yürütür. Platform faaliyetlerini Türk Aydınları Vakfının adresinde yürütür. 

  6. BÖLÜM:SEÇİMLER;
  Türkiye Sivil İnsiyatif Platformunu Oluşturan Kurum ile Kuruluşlar ; Olağan Genel Kurullarının seçimlerini zamanında yaparak organlarını belirler. İlke ve esaslarını düzenlemek üzere belirlenecek kriterleri yazılı olarak bir yönerge halinde düzenler. Bu hüküm gereği seçim yönergesi çıkarılır ve ilk Genel Kurul onayına sunulur.